ประกันสุขภาพ AIA ประกันที่บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ คือ ประกันที่บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหรือชดเชยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า โดยหลักการคือจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุ